ខ្មែរ | បារាំង | អង់គ្លេ | អេស្ប៉ាញ | ក្រិកបូរាណ


អ្នកបកប្រែអោយ មណ្ឌលស្រៅជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ច


គំរូការបកប្រែផ្សេងៗក្នុង internet :

  1. ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយពត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក : ខ្មែរ

  2. Sentosa : អង់គ្លេ


ចុះថ្លៃ 10% ចំពោះក្រុមហ៊ុនបកប្រែ

Arts_graphiques.html
Photographie.html
Tarifs.html
Contact.html
Prapsoviet.html