ថតរូបតាមកុម្មង់ ឬតាមការជ្រើរើស ក្នុងកាតាឡុក
    រៀបចំតាមលំដាប់ដូចជា ៈ
  1. ជាង​ថតរូប​របស់

  2. អ្នក​មើល​ប្លង់​ដំបូង​របស់​កម្មវិធីទូរទស្សន៍​ប៉ិស្តិ៏​ទន្លេ អ្នក​នឹង​ដឹង

វីដេអូ

បច្ចេកទេសរូបថត Panorama ចំពី​មុខត្រង់ :

    បច្ចេកទេសពិសេស ថតចំពីមុខត្រង់

    ម៉ាសុីនថតមានចលនា ហើយ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទីតាំង រូបភាពនៅនឹង

បច្ចេកទេសរូបថត Panorama 360 :

    បច្ចេកទេសពិសេស៣៦០ ំ ថតចំពីមុខ

    ម៉ាសុីនថតមានចលនា ប៉ុន្តែ​មិនផ្លាស់ប្ដូរ​ទីតាំង រូបភាពនៅនឹង

បច្ចេកទេសរូបថត Animation 360 :

    បច្ចេកទេសថតរូបវត្ថុមួយ បែបពិសេស ៣៦០ ំ (ថតជុំវិញ)

    រូបភាពមានចលនា ម៉ាស៊ីនថតនៅនឹង

Arts_graphiques.html
Traduction.html
Tarifs.html
Contact.html
Prapsoviet.html
សត្វAnimaux.htmlAnimaux.htmlshapeimage_18_link_0
ស្ថាបត្យកម្មArchitecture.htmlArchitecture.htmlshapeimage_19_link_0
របាំDanse.htmlDanse.htmlshapeimage_20_link_0
ម្ហូបអាហារGastronomie.htmlGastronomie.htmlshapeimage_21_link_0
ជនបទNature.htmlNature.htmlshapeimage_22_link_0
មុខមនុស្សPortraits.htmlPortraits.htmlshapeimage_23_link_0
សាសនាReligion.htmlReligion.htmlshapeimage_24_link_0
រូបចំលាក់Sculptures.htmlSculptures.htmlshapeimage_25_link_0
ដឹកជញ្ជូនTransport.htmlTransport.htmlshapeimage_26_link_0
ជីវភាព
ប្រចាំថ្ងៃVie_quotidienne.htmlVie_quotidienne.htmlVie_quotidienne.htmlshapeimage_27_link_0shapeimage_27_link_1
ផ្សេងៗDivers.htmlDivers.htmlshapeimage_28_link_0

ភោជនីយដ្ឋាន អាត្មូស្វែរ panorama 90°

ការបង្ហាញពីបច្ចេកទេស

ចង់ឆា ដោយ ប្រាប់ សូវៀត

ពានរង្វាន់ Davis ២០១៧ - តំបន់ ​អាស៊ី/អូសេអានី - ក្រុម៤ - បារ៉ែន

Battambang mondol chet æy, បទយកការ

សណ្ឋាគារ​ភោជនីយដ្ឋាន ឡេ​ហ្សាដាង​ដូរីយ៉ង panorama ចំពី​មុខត្រង់

Chih HUMMER leng nœng bang, clip vidéo

Chambre 113, obra de arte contemporáneo

Construcción de un mercado, proyecto fotográfico